ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Made

 RSIN/fiscaal nummer

 805086316

 Vestigingsadres

 Marktstraat 24a   4921 BG   Made

 Telefoonnummer

  0162-687472

 E-mail adres (penningmeester)

 

 IBAN                                     

 NL25 RABO 0150 6211 08

 ANBI-status                          

  Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie,Visie & Doelstellingen                             

Missie:

Onze Wereld Winkel vindt dat de wereldhandel moet veranderen. Met de verkoop van onze producten laten wij zien dat FAIR TRADE (eerlijke handel) mogelijk is.

Fair Trade door een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op:

 • dialoog
 • transparantie
 • respect voor de mens (geen slaven- en kinderarbeid)
 • milieu
 • duurzaamheid

De producent (sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken) kunnen door de verkoop van hun producten een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Een leven waar in zij recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. Gelijke behandeling van man en vrouw. Door een langdurige relatie met (gecertificeerde) importeurs zijn zij verzekerd van een continuïteit van hun handel. De wereldhandel moet dus veranderen. zodat producenten die kans ook echt krijgen. 

 

Visie:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand.

Wij zijn en blijven lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

Onze Wereldwinkel verkoopt (85% of meer) authentieke Fair Trade producten, met een hedendaags tintje, uit ontwikkelingslanden.

Wij verkopen daarnaast ook een klein deel niet Fair Trade producten. Wij streven ernaar dat dit randassortiment maximaal 15% (van de totale inkoopwaarde) van het artikel assortiment bedraagt. Deze producten hoeven niet te voldoen aan de Fair Trade criteria. Het zijn producten van goede doelen die het assortiment logisch aanvullen bv. kookboeken bij food producten of wereldmuziek. Op dit moment zijn dat: wenskaarten van Floris, de Dopper en enkele artikelen van Stichting Bondgenoot.

Wij gaan ons profileren als FAIR TRADE CADEAUWINKEL voor “de speciale momenten van het leven”. De modules zijn: Zwangerschap & Baby, Geluk, Liefde en Herinneringen. Deze nieuwe ontwikkeling betekent voor onze doelgroep een nog betere herkenning als cadeauwinkel en biedt hen een nog betere afstemming van het artikelbestand.

 

Doelstelling, planning en prioriteiten:                           

Onderstaande doelstellingen worden gefilterd uit de SWOT analyse (zie Beleidsplan 2017).

 • Verbeteren van het financieel resultaat
  • doel minimaal 35% bruto winstmarge handhaven
  • omzetverhoging jaarlijks 3%
 • Verbreden van de doelgroep
  • afstemmen assortiment
  • inzet promotiemiddelen
  • aanpassen gebruik schapruimte
 • Optimaliseren vrijwilligersbeleid
  • deskundigheidsbevordering
  • aandacht houden voor interne communicatie
  • optimaliseren managementtaken
  • verjonging bij bestuur en vrijwilligers
 • Professionaliseren van de huidige bedrijfsvoering
  • optimaal gebruik van automatisering (sturen op cijfers)
  • planmatig werken
  • beleidsplan, inkoopplan  en verkoopplan actueel houden

 

Actueel beleidsplan

Het gehele Beleidsplan 2017 is hier te vinden.

 

Samenstelling/Functies van het bestuur

BESTUUR

Nel van der Made                             Voorzitter (tot 31-12-2016)

Ricus Tiekstra                                   Voorzitter (sinds februari 2017)

Ine Horrevoets                                  Secretaris/Inkoper

Dim de Visser                                   Penningmeester

Liesbeth Noppert                              Lid

Ida Pullens                                        Lid

Er is naast het bestuur een 15-tal vrijwilligers die de winkeldiensten vervullen.

Daarnaast zijn er 5 niet-winkeldienstdraaiende vrijwilligers.

 

Beloningsbeleid

Niemand van de vrijwilligers (waaronder het bestuur) ontvangt salaris, vacatiegeld of enige andere financiële vergoeding. In Wereldwinkel Made wordt uitsluitend onbetaald vrijwilligerswerk verricht.

Om waardering voor vrijwilligers tot uiting te brengen is er jaarlijks een uitje, een kerstpakket en een nieuwjaarsbijeenkomst (totale kosten omstreeks € 1000 per jaar, dat is € 40 per persoon per jaar).

 

Verslag

Het gehele Jaarboekje 2016 is hier te vinden.

 

Financiële huishouding

 

Verlies- en winstrekening 

2016

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting

2018

 

         

vrijwilligerskosten

1837

1037

1550

1550

1550

huisvestingskosten

1171

1315

1875

1850

1850

exploitatiekosten

2486

2247

3300

3025

3025

contributie LvWW en fee

2637

1712

2800

2800

2800

administratiekosten

2612

2140

1950

1950

1950

diverse kosten

1042

1308

1011

735

685

diverse baten

-1138

-975

-530

-530

-530

afschrijvingen

1751

1530

2130

2110

1723

reserveringen

   

1000

1000

1000

TOTAAL LASTEN

12398

10314

15086

14490

14053

           

verkoop laag

12616

10559

     

verkoop hoog

23643

24744

     

TOTAAL VERKOPEN

36259

35304

43104

38468

39622

inkoop winkelvoorraad

22887

21610

     

mutatie voorraad

1085

1095

     

INKOPEN + MUTATIES

23972

22705

     

WINST OP OMZET

12287

12599

15086

13464

13868

           

RESULTAAT BOEKJAAR

-111

2285

0

-1026

-185

           

WINST IN % VAN INKOOP

33,9

35,7

35,0

35,0

35,0

 

BALANS  2016

BEGIN-BALANS

EIND-BALANS

materiële vaste activa

57983

56453

deelnemingen

100

0

liquide middelen

10181

11234

tussenrekeningen

1143

807

vorderingen

2278

2275

voorraadrekeningen

13776

12827

lopende schulden

-9491

-5340

EIGEN VERMOGEN

75971

78256

     

Verloop vermogen in 2016

 

1 januari 2016

 

75971

financieel resultaat 2016

 

2285

31 december 2016

 

78256

 

TOELICHTING OP DE JAARCIJFERS

De cijfers zijn opgesteld door de penningmeester en in bestuursvergaderingen toegelicht en goedgekeurd. De jaarrekening is gecontroleerd en in orde bevonden door Nieuwkoop Advies & Administratie uit Raamsdonksveer. In een vrijwilligersbijeenkomst worden begroting, jaarrekening en balans ook besproken.

Jaarrekening 2016

Overige vrijwilligerskosten: Die vallen lager uit dan begroot door een goedkoop uitje en een voordelig kerstpakket.

Huisvestingskosten: Liggen in lijn.

Contributie LvWW: Die valt laag uit omdat in we een lagere aanslag kregen en doordat we een bedrag terugkregen vanwege tegenvallende omzet in 2015.

Overige administratiekosten: We hadden extra kosten aan onze verouderde kassa-automatisering begroot, maar die vielen nog mee.

Afschrijvingen: Deze kosten waren lager doordat in 2016 helaas K3 nog niet geïmplementeerd kon worden.

Omzet en rendement: Door het wegvallen van 2 vaste koffie-afnemers viel de omzet-op-rekening aanzienlijk terug. Ook de kerstpakkettenomzet was, ondanks flinke inspanningen onzerzijds, lager dan voorgaande jaren. De winkelomzet was hoger dan in 2015, met name in de laatste maanden. Maar dat was helaas niet voldoende om het omzettotaal omhoog te krijgen.

Opvallend is een heel sterke afname van de omzet van cadeaubonnen. We maken daar weliswaar geen directe winst op, maar verkoop biedt wel kansen op omzet.

Het resultaat: Het positieve resultaat van 2016 is € 2.085,23 dat is met name te danken aan:

Relatief meer omzet met 21% btw (= een hogere marge)

Lagere kosten o.a. door uitblijven van (afschrijving van) de nieuwe kassa-automatisering)

De boekhouder keurde een reservering van € 1.000 voor onze komende investering in K3 niet goed.

Begin- en eindbalans 2016

De post deelnemingen is verdwenen. Door faillissement van Wereldwinkel Beuningen hebben we die vordering af moeten boeken.

De voorraad aan het eind van het jaar was kleiner dan aan het begin. Bij het balansen op 02-01-2017 is de voorraad in Blue Retail weer nauwkeurig bepaald en in de jaarrekening is de eindvoorraad op dat bedrag gesteld.

We hadden een bedrag van € 1000 willen reserveren voor de komende investering in nieuwe kassa-automatisering. De boekhouder ging daar niet mee akkoord en dat is dus niet gebeurd.

De winst van € 2.085,23 heeft gezorgd voor groei van het vermogen

Begroting 2017 en begroting 2018

Vrijwilligerskosten: Die bestaan uit cursuskosten, kantinekosten en overige vrijwilligerskosten. Vrijwilligers werken belangeloos in onze winkel en daarom is er een nieuwjaarsreceptie, een jaarlijks uitje en een kerstpakket. Dat wordt allemaal heel bescheiden gehouden. Die kosten vallen allemaal onder overige vrijwilligerskosten, samen met de vergaderkosten. We verwachten dat deze kosten de komende jaren weinig zullen veranderen.

Huisvestingskosten: De onderhoudstoestand is goed, we verwachten geen bijzondere kosten en kunnen deze door vrijwilligerswerk gewoonlijk beperkt houden.

Exploitatiekosten: De belangrijkste kostenpost is energie. Met een nieuwe cv installatie een nieuwe energieleverancier en zachte winters hopen we met de begrote bedragen toe te komen.

Heffing eigen organisatie: De fee is gebaseerd op de omzet. We hopen dus dat deze kosten te laag zijn geraamd.

Administratie- en kantoorkosten: Hier maakt de post kassa, computer en internet het leeuwendeel van uit. Bij overgang naar K3 kassa-automatisering zouden deze kosten nauwelijks mogen stijgen.

Diverse kosten: Hoofdzakelijk derving voorraad en kosten bank.

Diverse baten: Schatten we zo in.

Afschrijvingen: De laatste jaren zijn de afschrijvingen aanzienlijk gedaald omdat de computerapparatuur is afgeschreven, net als de inventaris en het boekhoudprogramma. Door de overgang naar K3-kassa-automatisering (in mei? 2017?) zal daarvoor weer een afschrijvingsbedrag verschijnen.

Omzet en rendement:

De prognose van de winst is gebaseerd op de verwachte omzet. We hebben de omzet van 2015 als basis genomen en hopen jaarlijks een omzetstijging van 3% te realiseren. Volgens de normen van de Landelijke Vereniging is de winst ongeveer 35% van de inkoop en dat is bij ons al jarenlang zo.

We verwachten in 2017 een verlies van € 1176 en in 2018 een verlies van € 185.