JAARBOEKJE 2016

van

STICHTING WERELDWINKEL MADE

 

Winkeladres:

Marktstraat 24a

4921 BG Made

Telefoon: 0162-687472

Inschrijvingen KvK Tilburg:

Stichtingsregister: S. 100430

Handelsregister: 18047281

IBAN: NL25 RABO 0150 6211 08

Website: www.made.wereldwinkels.nl

Facebook: Wereldwinkel Made

 

SAMENSTELLING VRIJWILLIGERSGROEP

PER 01-01-2016

 

BESTUUR

Nel van der Made                             Voorzitter (tot 31-12-2016)

Ricus Tiekstra                                  Voorzitter (sinds februari 2017)

Ine Horrevoets                                 Secretaris/Inkoper

Dim de Visser                                   Penningmeester

Liesbeth Noppert                              Lid

Ida Pullens                                       Lid

Er is naast het bestuur een 15-tal vrijwilligers die de winkeldiensten vervullen.

Daarnaast zijn er 5 niet-winkeldienstdraaiende vrijwilligers.

 

VOORWOORD

Wanneer dit jaarboekje voor je ligt, zijn er al enkel maanden van 2017 verstreken en ben ik geen voorzitter meer.

Toch wil ik samen met je nog even terugblikken op het afgelopen jaar.

Het afgelopen jaar zorgde de computer voor heel wat problemen die niet meteen konden worden opgelost. Samen met Abacus, onze verstrekker van het kassaprogramma, werd er met de penningmeester steeds naar een oplossing gezocht.

Het vraagt wel wat van de klanten maar ook van jouw, onze vrijwilliger. We moeten er samen de schouders onderzetten. Het bestuur kan dit niet alleen. Zonder jouw steun en bereidheid komen we er niet. We dragen Wereldwinkel Made met ons allen en we hebben elkaar dus hierbij hard nodig.

Hier is zeker een welgemeend “dank je wel” op zijn plaats.

De aanschaf van een nieuwe computer is geen optie omdat ons oude Retailprogramma daar niet op kan werken. Het is nu (nog steeds) wachten op het nieuwe K3-programma van de Landelijke Vereniging.

De werving van nieuwe vrijwilligers was het afgelopen jaar moeizaam. Dit blijft een punt van aandacht van het bestuur. Ook de komende jaren is het van belang dat de winkeldiensten volgens een haalbaar rooster kunnen blijven draaien. Er is gelukkig door alle vrijwilligers op een soepele en prettige manier mee omgegaan. Wanneer er een open plaats was, werd deze ingevuld en ruilen was ook geen punt. Heel fijn dat het op deze manier werd opgelost. 

Ik had het al eerder gezegd maar in oktober heb ik definitief aangegeven dat ik wilde stoppen met het voorzitterschap van Wereldwinkel Made.

Het is een moeilijke beslissing geweest want de wereldwinkel gaat me wel aan mijn hart.

Tijdens de nieuwjaarsborrel heb ik dus officieel afscheid genomen als voorzitter. Het was heel fijn om met je samen te werken.

Het contact al die jaren met jullie allen en onze klanten was geweldig.

Om van alles op de hoogte te zijn en te blijven kost tijd en energie.

Het is nu tijd om die energie in iets ander te stoppen nl. meer met de caravan erop uit trekken.

Ik dank je nogmaals hartelijk voor het vertrouwen en de steun die ik heb gekregen. Met veel plezier heb ik deze rol vervuld.

Het bestuur, waarmee ik 8 jaar samen heb gewerkt, natuurlijk ook mijn hartelijk dank. Ik wens hen succes in het besturen van deze prachtige organisatie en dat de winkel nog vele jaren in Made mag blijven bestaan.

We zullen elkaar in de toekomst zeker tegenkomen in de winkel of elders.

Het ga je goed.

 

Nel van der Made-de Been

Voorzitter

P.S. Fijn is het om te weten dat er een opvolger, in de persoon van Ricus Tiekstra, is gevonden om “het belletje” over te nemen.

 

SAMENVATTING VAN DE VERGADERINGEN VAN

HET BESTUUR EN DE VRIJWILLIGERSBIJEENKOMSTEN.

Het bestuur kwam 7 keer in vergadering bijeen. Er werd 4 keer een bijeenkomst voor de vrijwilligers georganiseerd.

Door het bestuur is besloten dat de openstelling tussen de middag definitief is. Voorafgaande aan dit besluit zijn door de penningmeester de cijfers, tussen twaalf en twee, bekeken. Dit gaf een duidelijk beeld dat deze uren heel goed zijn en dus extra omzet opleveren voor de winkel.

Ook is besloten om op vrijdagavond de winkel te sluiten. Deze uren leverden nauwelijks iets op.

De grote clubactie van de Rabobank was een succes en is voor herhaling vatbaar. In 2017 zal de wereldwinkel zich weer inschrijven voor deze actie.

Mensen met een beperking zoeken werkplaatsen om te werken. Deze worden bij ons niet aangenomen, daar we deze niet voldoende kunnen begeleiden.

De openingstijden van de winkel zijn aangepast.

De winkel is nu geopend van:

Maandag                                            13.00 – 17.00 uur

Dinsdag t/m zaterdag                        9.30 – 17.00 uur

Er zijn diverse bijeenkomsten en/of cursussen georganiseerd door Wereldwinkel Made of de Landelijke Vereniging en deze zijn gevolgd door verschillende vrijwilligers.

CLUSTERBIJEENKOMSTEN

Sinds 2014 organiseert de LVWW twee keer per jaar clusterbijeenkomsten op zes plaatsen in Nederland. Hier kunnen leden elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen, en praten het bestuur van de LVWW en Wereldwinkeliers elkaar bij over wat er speelt in de vereniging. Twee afgevaardigden van het bestuur gaan naar deze bijeenkomsten.

LEDENDAG LANDELIJKE VERENIGING

Twee keer per jaar is er de ledendag: een inspirerend evenement voor alle vrijwilligers van Wereldwinkels. Hier gaat minimaal een bestuurslid en een vrijwilligster naar toe.

“BUURWINKELS” UIT DE REGIO

Hier toe behoren:

Wereldwinkel Breda, Bergen op Zoom, Made, Oosterhout, Steenbergen, Roosendaal, Rijen en Zevenbergen.

Deze komen twee keer per jaar bij elkaar en wisselen gedachten uit met elkaar over voorkomende zaken aangaande de winkel.

Er zijn verschillende vergaderingen bijgewoond:

 • Vrijwilligersbijeenkomst van het V.I.P.
 • Jaarvergadering Bruisend Made
 • B.N.D. ( Bedrijven Netwerk Drimmelen)
 • Sturen op cijfers
 • Informatie over K3 kassasysteem

 

ACTIVITEITEN

Er zijn diverse activiteiten georganiseerd:

 • Onze jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst
 • Deelname aan de clubkascampagne van de Rabobank
 • Twee keer kraam bij AH, voor Moederdag en voor Sinterklaas
 • World Fairtrade Day, toastjes met pindakaas, chocoladepasta en honing laten proeven
 • Dopper actie in juni/juli. Er zijn in die periode 91 stuks verkocht op een totaal van 242 stuks in 2016.
 • Inpakcursus gegeven door een paar vrijwilligers
 • Lot getrokken, dit was een prijs voor het 20-jarig bestaan van Wereldwinkel Made, door Sinterklaas. Beeld  “de Pauw” is gewonnen door mw. Van Beek uit Made.

Het 20-jarig bestaan van de huidige winkel is uitgebreid gevierd. Er werd een actie op touw gezet die het thema kreeg “Heel Drimmelen bakt”. Er hebben zich 20 klanten/vrijwilligers gemeld die een taart bakten voor deze actie. Door een vakkundige jury werden de taarten beoordeeld. Er werd zelfs van enkele taarten 2 maal geproefd om tot een juist oordeel te komen.

Er waren 3 prijswinnaars die heel blij waren met hun mooie prijs. Zo hebben we met deze actie de Wereldwinkel weer goed onder de aandacht gebracht.

Het vrijwilligersuitje hadden we dit jaar in Culemborg.

Hier kregen we uitleg van importeur Kanika en daarna mocht iedere vrijwilliger inkopen doen voor de winkel ter waarde van € 25,- inkoop.

Als afsluiting was er een gezellig samen zijn met een buffet.

Er zijn verschillende markten gehouden, dit zijn:

 • Buitenmarkt Bruisend Made. Tijdens Buitenmarkt Bruisend Made is er rondgelopen in een Tony Chocolonely pak en er zijn chocolaatjes uitgedeeld.
 • In de kraam werden er lootjes verkocht. Men kon een groot beeld winnen. De familie Tiekstra was de gelukkige.
 • Kerstmarkt van Bruisend Made. Zowel buiten als in de kerk.
 • Kerstpakkettenmarkt is gehouden voor het personeel van het Dongemond College in Fort St. Gertrudis in Geertruidenberg.

In september werden er 100 kerstfolders, voorzien van een puur- en een melkchocolaatje van Tony Chocolonely, bij geselecteerde bedrijven rondgebracht. In de maanden erna werd er telefonisch contact opgenomen. Het was dit jaar een moeilijk jaar. Mede omdat zowel de Kerstmarkt bij de gemeente als bij de Wijngaerd niet doorging.

Twee keer per jaar krijgen we bezoek van onze winkelbegeleidster Wilma Schoute.

 

 

Verlies- en winstrekening 

2016

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting

2018

 

         

vrijwilligerskosten

1837

1037

1550

1550

1550

huisvestingskosten

1171

1315

1875

1850

1850

exploitatiekosten

2486

2247

3300

3025

3025

contributie LvWW en fee

2637

1712

2800

2800

2800

administratiekosten

2612

2140

1950

1950

1950

diverse kosten

1042

1308

1011

735

685

diverse baten

-1138

-975

-530

-530

-530

afschrijvingen

1751

1530

2130

2110

1723

reserveringen

   

1000

1000

1000

TOTAAL LASTEN

12398

10314

15086

14490

14053

           

verkoop laag

12616

10559

     

verkoop hoog

23643

24744

     

TOTAAL VERKOPEN

36259

35304

43104

38468

39622

inkoop winkelvoorraad

22887

21610

     

mutatie voorraad

1085

1095

     

INKOPEN + MUTATIES

23972

22705

     

WINST OP OMZET

12287

12599

15086

13464

13868

           

RESULTAAT BOEKJAAR

-111

2285

0

-1026

-185

           

WINST IN % VAN INKOOP

33,9

35,7

35,0

35,0

35,0

 

BALANS  2016

BEGIN-BALANS

EIND-BALANS

materiële vaste activa

57983

56453

deelnemingen

100

0

liquide middelen

10181

11234

tussenrekeningen

1143

807

vorderingen

2278

2275

voorraadrekeningen

13776

12827

lopende schulden

-9491

-5340

EIGEN VERMOGEN

75971

78256

     

Verloop vermogen in 2016

 

1 januari 2016

 

75971

financieel resultaat 2016

 

2285

31 december 2016

 

78256

 

TOELICHTING OP DE JAARCIJFERS

De cijfers zijn opgesteld door de penningmeester en in bestuursvergaderingen toegelicht en goedgekeurd. De jaarrekening is gecontroleerd en in orde bevonden door Nieuwkoop Advies & Administratie uit Raamsdonksveer. In een vrijwilligersbijeenkomst worden begroting, jaarrekening en balans ook besproken.

Jaarrekening 2016

Overige vrijwilligerskosten: Die vallen lager uit dan begroot door een goedkoop uitje en een voordelig kerstpakket.

Huisvestingskosten: Liggen in lijn.

Contributie LvWW: Die valt laag uit omdat in we een lagere aanslag kregen en doordat we een bedrag terugkregen vanwege tegenvallende omzet in 2015.

Overige administratiekosten: We hadden extra kosten aan onze verouderde kassa-automatisering begroot, maar die vielen nog mee.

Afschrijvingen: Deze kosten waren lager doordat in 2016 helaas K3 nog niet geïmplementeerd kon worden.

Omzet en rendement: Door het wegvallen van 2 vaste koffie-afnemers viel de omzet-op-rekening aanzienlijk terug. Ook de kerstpakkettenomzet was, ondanks flinke inspanningen onzerzijds, lager dan voorgaande jaren. De winkelomzet was hoger dan in 2015, met name in de laatste maanden. Maar dat was helaas niet voldoende om het omzettotaal omhoog te krijgen.

Opvallend is een heel sterke afname van de omzet van cadeaubonnen. We maken daar weliswaar geen directe winst op, maar verkoop biedt wel kansen op omzet.

Het resultaat: Het positieve resultaat van 2016 is € 2.085,23 dat is met name te danken aan:

Relatief meer omzet met 21% btw (= een hogere marge)

Lagere kosten o.a. door uitblijven van (afschrijving van) de nieuwe kassa-automatisering)

De boekhouder keurde een reservering van € 1.000 voor onze komende investering in K3 niet goed.

Begin- en eindbalans 2016

De post deelnemingen is verdwenen. Door faillissement van Wereldwinkel Beuningen hebben we die vordering af moeten boeken.

De voorraad aan het eind van het jaar was kleiner dan aan het begin. Bij het balansen op 02-01-2017 is de voorraad in Blue Retail weer nauwkeurig bepaald en in de jaarrekening is de eindvoorraad op dat bedrag gesteld.

We hadden een bedrag van € 1000 willen reserveren voor de komende investering in nieuwe kassa-automatisering. De boekhouder ging daar niet mee akkoord en dat is dus niet gebeurd.

De winst van € 2.085,23 heeft gezorgd voor groei van het vermogen

Begroting 2017 en begroting 2018

Vrijwilligerskosten: Die bestaan uit cursuskosten, kantinekosten en overige vrijwilligerskosten. Vrijwilligers werken belangeloos in onze winkel en daarom is er een nieuwjaarsreceptie, een jaarlijks uitje en een kerstpakket. Dat wordt allemaal heel bescheiden gehouden. Die kosten vallen allemaal onder overige vrijwilligerskosten, samen met de vergaderkosten. We verwachten dat deze kosten de komende jaren weinig zullen veranderen.

Huisvestingskosten: De onderhoudstoestand is goed, we verwachten geen bijzondere kosten en kunnen deze door vrijwilligerswerk gewoonlijk beperkt houden.

Exploitatiekosten: De belangrijkste kostenpost is energie. Met een nieuwe cv installatie een nieuwe energieleverancier en zachte winters hopen we met de begrote bedragen toe te komen.

Heffing eigen organisatie: De fee is gebaseerd op de omzet. We hopen dus dat deze kosten te laag zijn geraamd.

Administratie- en kantoorkosten: Hier maakt de post kassa, computer en internet het leeuwendeel van uit. Bij overgang naar K3 kassa-automatisering zouden deze kosten nauwelijks mogen stijgen.

Diverse kosten: Hoofdzakelijk derving voorraad en kosten bank.

Diverse baten: Schatten we zo in.

Afschrijvingen: De laatste jaren zijn de afschrijvingen aanzienlijk gedaald omdat de computerapparatuur is afgeschreven, net als de inventaris en het boekhoudprogramma. Door de overgang naar K3-kassa-automatisering (in mei? 2017?) zal daarvoor weer een afschrijvingsbedrag verschijnen.

Omzet en rendement:

De prognose van de winst is gebaseerd op de verwachte omzet. We hebben de omzet van 2015 als basis genomen en hopen jaarlijks een omzetstijging van 3% te realiseren. Volgens de normen van de Landelijke Vereniging is de winst ongeveer 35% van de inkoop en dat is bij ons al jarenlang zo.

We verwachten in 2017 een verlies van € 1176 en in 2018 een verlies van € 185.